LEVOFAR
(Fulton İtaliya)
 
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Levofloxacin
 
Tərkibi
Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 500 mq levofloksasin hemihidrat vardır.
Köməkçi maddələr:  laktoza, mikrokristallik sellüloza, natrium qlukolat nişastası, maqnezium stearat, talk, kolloid silisium oksidi, qarğıdalı nişastası, eksplotab.
 
Farmakoterapevtik qrupu
Mikrobəleyhinə dərman vasitəsi, ftorxinolon.
ATC kodu: J01MA12
 
Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası
Levofar-ftorxinolonlar qrupundan olan, geniş təsir spektrli sintetik antibakterial dərman vasitəsi olub, tərkibində təsiredici maddə kimi ofloksasinin sol izomeri olan levofloksasin vardır. Levofloksasin DNT-girazanı (topoizomeraza II) və topoizomeraza IV inhibə edərək, superspirallaşma və DNT qırılmasının bitişməsini pozaraq DNT sintezini inhibə edir, sitoplazma, hüceyrə divarı və membranında dərin morfoloji dəyişiklik törədir.
Levofloksasin bir çox mikroorqanizm ştammlarına qarşı həm in vitro, həm də in vivo fəaldır.
İn vitro:
Həssas mikroorqanizmlər (MPK ≤2mq/ml)
Aerob qrammüsbət mikroorqanizmlər: Corynebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis, Enterococcus spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus coagulase-negative methi-S (I)(metisillinəhəssas- metisillinə-nisbi həssas), Staphylococcus epidermidis methi-S, Staphylococcus  spp (CNS), C və G qrup Streptococci, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae peni I/S/R (penisillinəhəssas –nisbi həssas/-rezistent), Staphylococcus pyogenes, Viridans streptococci peni-S/R.
Aerob qrammənfi mikroorqanizmlər: Acinetobacter baumannil, Acinetobacter spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae, Enterobacter spp., Escherichia coli, Gardnerella  vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae ampi-S/R (ampisillin-həssas-rezistent), Haemophilus parainfluanzae, Helicobacter pylori, Klebsiella spp, Moraxella catarrhalis β+β-, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae non PPNG/PPNG, Neiseria meningitidis, Pausterella multocida, Pasteurella spp, Pasteurella conis, Pasteurella dagmatis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp, Salmonella spp, Serratia marcescens, Serratia spp.
Anaerob mikroorqanizmlər: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium spp, Clostridium perfringes, Fusobacterium spp, Peptostreptococcus, Propionibacterium spp, Veilonella spp.
Digər mikroorqanizmlər: Bartonella spp, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella spp, Mycobacterium spp, Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Ricketsia spp, Ureaplasma urealyticum.
Levofloksasinə nisbi həssasdır (MPK ≥4mq/l):
Aerob qrammüsbət mikroorqanizmlər: Corynebacterium urealiticum, Corynobacterium xerosis, Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis methi-R (metisillin-rezistent), Staphylococcus haemolyticus methi-R.
Aerob qrammənfi mikroorqanizmlər: Burkholderia  cepacia, Campilobacter jejuni/coli.
Anaerob mikroorqanizmlər: Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus, Bacteroides ovaius, Prevotella spp, Porphyromonas spp.
Levofloksasinə davamlı (MPK≥8mq/l):
Aerob qrammüsbət mikroorqanizmlər: Corynebacterium jeikeium, Staphylococcus ayreus methi-R, Staphylococcus coagulase-negative methi-R.
Aerob qrammənfi mikroorqanizmlər: Alcaligenes xylosoxidans.
Digər mikroorqanizmlər: Mycobacterium avium.
Farmakokinetikası
Levofloksasin tez və praktik olaraq peroral qəbuldan sonra tamamilə sorulur. Qida qəbulu absorbsiyanın sorulmasına və tamlığına az təsir edir. Peroral 500 mq Levofloksasi qəbulundan sonra biomənimsənilmə demək olar ki, 100%-dir. Birdəfəlik 500mq dozada levofloksasin  qəbulundan sonra, maksimal konsentrasiya 5,2-6,9 mkq/ml, maksimal konsentrasiyanın yaranma vaxtı-1,3saat, yarımxaricolma dövrü-6-8 saat təşkil edir.
Plazma zülalları ilə birləşmə-30-40%. Orqan və toxumalara yaxşı keçir: ağciyər, bronxların selikli qişası, bəlğəm, sidik cinsiyyət sistemi orqanlarına, sümük toxumasına, onurğa beyni mayesinə, prostat vəziyə, polimorfhüceyrəli leykositlərə, alveolyar makrofaqlara.
Qaraciyərdə bir hissəsi oksidləşir və/və ya dezasetilləşir. Orqanizmdən əsasən böyrəklərdən yumaqcıq filtrasiyası və kanalcıq sekresiyası ilə xaric olunur. Peroral qəbuldan sonra,  təxminən 87% -i sidiklə dəyişilməmiş şəkildə 48 saat ərzində xaric olur. 4%-dən az hissəsi 72 saat müddətində nəcisdə rast gəlinir.
 
İstifadəsinə göstərişlər
Böyüklərdə levofloksasinə həssas, yüngül və orta ağır gedişli bakterial infeksiyaların müalicəsi.
-kəskin sinusit;
-xroniki bronxitin kəskinləşməsi;
-xəstəxanadanxaric pnevmoniya;
-sidikqovucu yolların ağırlaşmış infeksiyaları (pielonefrit daxil olmaqla);
-sidikqovucu yolların  ağırlaşmamış infeksiyaları;
-yuxarıda təsvir edilən göstərişlər zamanı yaranan septisemiya/bakteriemiya;
-intraabdominal infeksiyalar;
-vərəmin dərmana-həssas formalarının kompleks müalicəsi üçün.
 
Əks göstərişlər
-levofloksasinə və ya digər xinolonlara qarşı hiperhəssaslıq;
-epilepsiya;
-xinolonlarla erkən aparılmış müalicə zamanı vətərlərin zədələnməsi ;
-uşaqlıq və yeniyetmə dövrü (18 yaşa qədər);
-hamiləlik;
-laktasiya dövrü.
 
Xüsusi göstərişlər
Oynaq qığırdaqlarının zədələnmə ehtimalı yüksək olduğunu nəzərə alaraq Levofar uşaqların və yeniyetmələrin müalicəsində istifadə edilmir.
Qocalıq yaş dövründə olan xəstələrdə böyrək funksiyasının pozulması ehtimalı yüksək olduğundan, müalicə zamanı bunu nəzərə almaq lazımdır (“İstifadə qaydası və dozası” bölməsinə bax.)
Pnevmokokkların törətdiyi pnevmoniyanın çox ağır iltihabı zamanı, Levofar optimal müalicəvi effekt verməyə bilər. Müəyyən törədicilərin yaratdığı (P. Aeruginosa) hospital infeksiyaların müalicəsi üçün kombinəolunmuş terapiyadan istifadə edilməsinə ehtiyac yarana bilər.
Əvvəlcədən insult və ya ağır travma nəticəsində baş beyin zədələnməsi olan xəstələrdə  Levofar dərman vasitəsi ilə müalicə zamanı qıcolma tutması inkişaf edə bilər. Fenbufen, ona oxşar qeyri-steroid iltihabəleyhinə vasitələr və ya teofillinlə eyni vaxtda istifadə zamanı qıcolmaya hazırlıq arta bilər (“Qarşılıqlı təsir”).
Levofloksasindən istifadə zamanı fotosensibilizasiyanın çox nadir hallarda rast gəlməsinə baxmayaraq, xüsusi ehtiyac olmadıqda güclü günəş şüalarından və solyari qəbulundan və ya süni ultrabənövşəyi şualanmadan (məsələn, yüksək dağlıq ərazilərdə olmaq və ya solyari qəbulu) qorunmaq lazımdır.
Psevdomembranoz kolitin yaranmasına şübhə olduqda, təcili olaraq Levofarın qəbulunu dayandırmaq və müvafiq müalicəyə başlamaq lazımdır. Belə hallarda, bağırsağın hərəki fəaliyyətini ləngidən dərman vasitələrindən istifadə etmək olmaz.
Levofar dərman vasitəsinin istifadəsi zamanı nadir hallarda müşahidə olunan  tendinit (əsasən, axill vətərinin iltihabı) vətərlərin qırılmasına gətirib çıxara bilər. Yaşlı xəstələr daha çox tendinitə məruz qalır. Kortikosteroidlərlə müalicə (“kortizon preparatları”) çox guman ki, vətərlərin qırılması riskini artırır. Tendinitin yaranmasına şübhə olduqda, Levofar dərman vasitəsinin istifadəsi təcili olaraq dayandırılmalı və zədələnmiş vətərin müvafiq müalicəsi , məsələn, ona sakitlik vəziyyətinin verilməsi, aparılmalıdır (“Əks göstərişlər” və “Əlavə təsirlər” bölməsi).
Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza çatışmazlığı (maddələr mübadiləsinin irsi pozğunluğu) olan xəstələrdə ftorxinolonların təsirindən eritrositlərin parçalanması baş verə bilər (hemoliz).
Bununla əlaqədar olaraq, belə xəstələrə levofloksasini xüsusi ehtiyatla təyin etmək lazımdır.
 
Ehtiyat tədbirləri
Yaşlı xəstələrdə, yanaşı olaraq böyrək funksiyasının pozulması ehtimalı yüksək olduğundan dərman vasitəsi ehtiyatla istifadə edilməlidir.
 
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Xinolonlar və öz növbəsində serebral qıcıq qapısıını aşağı salan dərman vasitələri ilə birgə istifadə zamanı qıcolmaya hazırlıq qapısının kəskin azalması haqqında məlumatlar vardır. Bu, müəyyən qədər xinolonların teofillin, fenbufen və ya oxşar qeyri-steroid iltihabəleyhinə prepa-ratlarla (revmatik xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən dərman vasitələri) istifadəsi zamanı yaranır. Sukralfatla (mədənin selikli qişasını müdafiə edən dərman vasitəsi) birlikdə istifadə zamanı Levofarın təsiri kəskin zəifləyə bilər. Eyni təsir maqnezium və ya alüminium tərkibli antasidlərlə (qastralgiya və qıcqırmanın müalicəsində istifadə edilən vasitələr), həmçinin dəmir duzları ilə (qanazlığının müalicəsi üçün dərman vasitələri)  birlikdə istifadə zamanı da yaranır. Levofar bu vasitələrin qəbulundan 2 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Kalsium- karbonatla qarşılıqlı təsiri barədə məlumat yoxdur. Qlükokortikoidlərin istifadəsi vətər qırılması riskini artırır.
Vitamin K antoqonistləri ilə  birgə istifadə zamanı  qanın laxtalanma sisteminə nəzarət olunmalıdır.
Simetidin və probenesidin təsirindən levofloksasinin xaric olması (böyrək klirensi) azca ləngiyir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu qarşılıqlı təsir praktiki olaraq heç bir kliniki əhəmiyyət daşımır. Buna baxmayaraq, müəyyən xaricolma yolunu blokadaya (kanalcıq sekresiyasını) alan probenesid və simetidin kimi dərman vasitələri ilə  birlikdə istifadə zamanı  levofloksasinlə müalicə zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu, xüsusilə böyrək funksiyası məhdudlaşmış xəstələrə  aiddir.
Levofloksasin siklosporinin xaric olmasını bir qədər ləngidir.
Qlükokortikosteroidlərin qəbulu vətər qırılması riskini artırır.
 
Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Levofar dərman vasitəsinin başgicəllənmə və ya keyimə, yuxululuq və ya görmənin pozulması kimi əlavə təsirləri  reksiya qabiliyyətinin və diqqətin toplanmasının pisləşməsinə səbəb ola bilər (“Əlavə təsirlər” bölməsi). Bu qabiliyyətlərin vacib olduğu vəziyyətlərdə (nəqliyyat vasitəsinin və digər potensial təhlükəli mexanizmlərin idarə edilməsi) müəyyən risk yaranır. Müəyyən qədər risk bu dərman vasitəsinin alkoqola qarşılıqlı təsiri zamanı yaranır.
 
İstifadə qaydası və dozası
Levofar 500mq tabletləri daxilə gündə 1 dəfə və ya 2 dəfə qəbul edilir. Doza infeksiyanın xarakteri və ağırlığından, həmçinin, ehtimal edilən törədicinin həssaslığından asılı olaraq təyin edilir. İçlik vərəqədə olan göstərişlərə ciddi riayət olunmalıdır, əks təqdirdə Levofar qeyri-adekvat təsir göstərə bilər. Normal və ya böyrək funksiyası nisbətən azalmış (kreatinin klirensi >50 ml/dəq) xəstələrə aşağıdakı dozalanma rejimini tövsiyə etmək olar:
-sinusit (burun ciblərinin iltihabı): 500mq Levofar 1 tablet gündə 1 dəfə - 10-14gün;
-xronik bronxitin kəskinləşməsi: 500mq Levofar 1 tablet gündə 1 dəfə  – 7-10gün;
-xəstəxanadankənar pnevmoniya: 500mq Levofar tabletindən gündə 1-2 dəfə - 7-14 gün;
-sidikqovucu yolların ağırlaşmayan infeksiyaları: 250 mq Levofar tablet gündə 1 dəfə -3gün;
-prostatit: 500mq Levofar 1 tablet- gündə 1 dəfə - 28 gün.
-sidikqovucu yolların pielonefrit də daxil olmaqla ağırlaşmış infeksiyaları: 250mq Levofar 1 tabletdən  gündə 1 dəfə -7-10gün;
-dərinin və yumşaq toxumaların infeksiyaları: 500mq Levofar 1 tablet- gündə 1-2 dəfə  -7-14 gün;
-septisemiya/bakteriemiya: 500mq Levofar 1 tablet - gündə 1-2 dəfə -10-14 gün;
-intra-abdominal infeksiyalar: 500mq Levofar 1 tablet- gündə 1 dəfə -7-14 gün (anaerob floraya təsir edən antibakterial dərman vasitələri ilə kombinasiyada);
-vərəmin dərman vasitələrinə davamlı formasının kompleks müalicəsi: 500 mq Levofar 1-2 tabletdən gündə 1-2 dəfə -3 aya qədər.
Levofloksasin əsasən böyrəklər vasitəsilə xaric olunduğundan, böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə dərman vasitəsinin dozasını azaltmaq lazımdır. Bu barədə müvafiq  məlumat aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:
Dozalanma rejimi      
Tabletləri çeynəmədən və müəyyən miqdarda su ilə (0,5 və ya 1 stakan) qəbul etmək lazımdır. Doza seçimi zamanı tableti bölmə xəttindən bölmək olar. Dərman vasitəsini yeməkdən əvvəl və ya qida qəbulu arası istənilən vaxtda qəbul etmək olar (“Qarşılıqlı təsir” bölməsinə bax).
Kreatinin klirensi 250mq/
24saat
500mq/
24saat
500mq/
12saat
birinci doza:
250mq
birinci doza: 500mq birinci doza:
500mq
50-20ml/dəq sonra:
125mq/24 saatdan
sonra:
250mq/24saat
sonra:
250mq/12saat
19-10ml/dəq sonra:
125mq/48 saatdan
sonra:
125mq/24saat
sonra:
125mq/12saat
<10ml/dəq (hemodializ və DAPD1 daxil olmaqla) sonra:
125mq/48 saatdan
sonra:
125mq/24saat
sonra:
125mq/24saat
 
1hemodializdən və ya davamlı ambulator peritoneal dializdən  (DAPD) əlavə dozanın yeridilməsi tələb olunmur.
 
Qaraciyər funksiyasının pozulması zamanı xüsusi doza seçimi tələb olunmur, belə ki, levofloksasin qaraciyərdə çox cüzi miqdarda metabolizə olunur.
Kiçik kreatinin klirensi istisna olunmaqla, yaşlı xəstələrdə dozalanma rejiminin dəyişilməsi tələb olunmur.
Digər antibiotiklərin qəbulunda olduğu kimi, Levofar 500mq tabletlərinin qəbulunu, bədən temperaturu normallaşdıqdan və ya törədicinin dəqiq məhv edilməsindən sonra ən azı 48-78 saat davam etdirmək lazımdır. Əgər dərman vasitəsinin qəbulu yaddan çıxarsa, növbəti dozanın qəbulu yaxınlaşana qədər buraxılmış dozanı mümkün qədər tez qəbul etmək lazımdır. Sonra isə sxem üzrə qəbulu davam etdirmək lazımdır.
Dərman vasitəsini antasid preparatlarla, dəmir duzları və ya sukralfatın qəbulundan ən azı 2 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul etmək lazımdır (“Digər dərman vasitələri ilə qarşıılıqlı təsiri” bölməsinə bax).
 
Əlavə təsirləri
Levofar dərman  vasitəsinin məlum olan əlavə təsirləri aşağıda sadalanır.
Bu və ya digər əlavə təsirin rast gəlmə tezliyi aşağıdakı cədvəlin köməyi ilə təyin edilir:
 
Tezliyi Əlavə təsirlərin yaranması
Tez-tez: 100 xəstədən 1-10 -da
Bəzən <100 xəstədən 1-də
Nadir <1000 xəstədən 1-də
Çox nadir <10 000 xəstədən 1-də
Ayrı-ayrı hallarda Daha da az
 
Dəri reaksiyaları və ümumi hiperhəssaslıq reaksiyaları
Bəzən: qaşınma və dərinin qızarması.
Nadir: övrə, bronxların daralması və mümkün ola biləcək ağır boğulma  simptomları ilə təzahür edən ümumi hiperhəssaslıq reaksiyaları (anafilaktik və anafilaktoid reaksiyalar).
Çox nadir hallarda - dərinin və selikli qişaların ödemi (məsələn, üz və udlaqda), arterial təzyiqin qəflətən düşməsi və şok; günəş şüalarına və  ultrabənövşəyi şüalanmaya qarşı yüksək həssaslıq (bax “Xüsusi göstərişlər”); allergik pnevmonit; vaskulit.
Ayrı-ayrı hallarda: dəridə qabarcıqların yaranması ilə ağır səpmə, Stivens-Conson sindromu, toksik epidermal nekroliz (Layell sindromu) ekssudativ multiformalı eritema. Ümumi hiperhəssaslıq reaksiyalarından öncə yüngül dəri reaksiyaları yarana bilər. Yuxarıda adı çəkilən reaksiyalar dərman vasitəsinin birinci dozasının yeridilməsindən bir neçə dəqiqə və ya saat  sonra inkişaf edə bilər.
Mədə-bağırsaq traktına və maddələr mübadiləsinə təsiri
Tez-tez: ürəkbulanma, diareya.
Bəzən: iştahanın itməsi, qusma, qarında ağrı, həzmin pozulması.
Nadir hallarda: qanlı ishal, çox nadir hallarda bağırsağın iltihabı və ya psevdomembranoz kolit əlaməti ola bilər (bax “ Xüsusi göstərişlər”).
Çox nadir hallarda: şəkərli diabetli xəstələr üçün xüsusi vacib olan - qanda şəkərin səviyyəsinin aşağı düşməsi (hipoqlikemiya); mümkün olan hipoqlikemiya əlamətləri: “qurd” iştahası, əsəbilik, tərləmə, titrəmə. Digər xinolonların istifadəsi təcrübəsi onu göstərir ki, bu dərman vasitələri artıq bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrdə porfiriyanı (çox nadir maddələr mübadiləsi xəstəliyi) kəskinləşdirə bilər. Buna oxşar təsir Levofar dərman vasitəsinə də aid edilə bilər.
Sinir sisteminə təsiri
Bəzən: başağrısı, başgicəllənmə və/və ya keyimə, yuxululuq, yuxunun pozulması.
Nadir harllarda: depressiya, narahatlıq, psixotik reaksiyalar (məs, hallusinasiya), xoşagəlməz hisslər (məs, əl biləklərində  paresteziya), titrəmə, hallusinasiya və depressiya tipli psixotik reaksiyalar, oyanıqlıq vəziyyəti, qıcolmalar və huşun dolaşıqlığı.
Çox nadir hallarda: görmənin və eşitmənin pozulması, iybilmə və dadbilmə hissinin pozulması, taktil hissiyatın azalması.
Ürək-damar sisteminə təsiri
Nadir hallarda: ürək döyünmələrinin tezləşməsi, arterial təzyiqin enməsi.
Çox nadir hallarda: (şokabənzər) damar kollapsı.
Ayrı-ayrı hallarda: QT intervalının  uzanması.
Əzələ, vətər və sümüklərə təsiri
Nadir hallarda: vətərlərin zədələnməsi (tendinit daxil olmaqla), oynaq və əzələ ağrıları.
Çox nadir hallarda: vətərlərin qırılması (məs., axill vətərinin); bu əlavə təsir müalicənin başlanmasından sonra 48 saat ərzində yarana bilər və ikitərəfli xarakter daşıya bilər (bax “Xüsusi göstərişlər”); astenik bulbar iflicdən əziyyət çəkən xəstələrdə vacib xarakter daşıyan əzələ zəifliyi.
Ayrı-ayrı hallarda: əzələ zədələnməsi (rabdomioliz).
Qaraciyərə və böyrəklərə təsiri
Tez-tez: qaraciyər fermentlərinin (məs., alaninaminotransferaza və aspartataminotransferaza) səviyyəsinin artması.
Nadir hallarda: qan zərdabında bilirubin və kreatininin səviyyəsinin artması (qaraciyər və böyrəklərin funksiyasının məhdudlaşması əlaməti).
Çox nadir hallarda: qaraciyər reaksiyaları (məs., qaraciyərin iltihabı); böyrək funksiyasının kəskin böyrək çatışmazlığına qədər pozulması, məs., allergik reaksiyalar nəticəsində (interstisial nefrit).
Qan sisteminə təsiri
Bəzən: eozinofillərin sayının artması, leykositlərin sayının azalması.
Nadir hallarda: neytropeniya, qanaxmanın güclənməsi ilə müşaiyət oluna bilən trombositopeniya.
Çox nadir hallarda: aqranulositoz və ağır infeksiyaların inkişafı (bədən temperaturunun davamlı və ya residivləşən  artması, boğazın iltihabı və ümumi vəziyyətin davamlı pisləşməsi).
Ayrı-ayrı hallarda: hemolitik anemiya; pansitopeniya.
Digər əlavə təsirlər
Bəzən: ümumi zəiflik (asteniya).
Nadir hallarda: hərarət, allergik pnevmonit.
Hər hansı antibiotikoterapiya normada insan orqanizmində olan  mikrofloranın dəyişməsinə (bakteriya və göbələklər) səbəb ola bilər.  Bu səbəbdən istifadə edilən antibiotikə davamlı bakteriya və göbələklərin sürətli artması baş verə bilər (ikincili infeksiya və superinfeksiya) ki, bu da nadir hallarda əlavə müalicəyə tələbat yarada bilər..
 
Doza həddinin aşılması
Levofar dərman vasitəsinin səhvən doza həddinin aşılması  zamanı vacib ehtimal edilən simptomlar (əlamətlər) mərkəzi sinir sistemi səviyyəsində rast gəlir (huşun dolaşıqlığı, başgicəllənmə, huşun pozulması və epileptik tutmalar tipində qıcolma tutması). Bundan əlavə, mədə-bağırsaq pozğunluqları (məs., ürəkbulanma) və selikli qişaların eroziv zədələnməsi qeyd edilir.
 
Buraxılış forması
500mq tabletlər
10 tablet PVX/alüminium folqadan hazırlanmış blisterlərdə.
1 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.
 
Saxlanma şəraiti
25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
 
Yararlılıq müddəti 
3 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.
 
Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.
 
İstehsalçı
Fulton medicinali S.p.A.